آرمان ما

ارسال شده در توسط modir

خدمت به معنای مدد رسانی به شادی و منفعت دیگران است نه غرق شدن در جهان خواسته های شخصی

آنگونه كه خدا خود فرموده این محبت شامل دو بخش اصلی یعنی رابطه محبت آمیز بین پرودگار و انسان و بین انسان با انسانهای دیگر است . از این رو و بر اساس این مهمترین تعلیم و حكم خداوند به عنوان یك پیرو عیسی مسیح در واقع وظیفه اصلی ما جز محبت با تمام وجود و روح و جان به خدا و سایر انسانها چیز دیگری نیست . پس باید همه وقت و توان خود را برای این محبت كردن صرف كنیم .

نیاز ما به خبر

در دنیای عجیب و حیرت انگیز امروز به طور قطع روند همه پدیده ها شتاب بی مانندی گرفته است و آثار معجزات و حكمت خداوند در همه جا مشهود است . اما گویا همین سرعت كمی ما انسانها را گیج كرده است و دیگر به محبت و اركان آن یعنی خدا و انسان به اندازه كافی دقت نمیكنیم . شبكه جهانی یا اینترنت و تلفن های سیار امروز در زندگی ما نقش غیر قابل انكار و عظیمی دارند كه مرتب روند رو به گسترشی را طی میكنند . آدمها امروز میخواهند از همه چیز باخبر باشند و بدانند كه در جای جای دنیا چه میگذرد . دیگر كسی در هیچ كجا تنها نیست . گویا “خبر یا نیوز” امروز اصلی ترین نیاز ما میباشد و بنابراین میتواند یكی از مهمترین راههای “محبت كردن” محسوب شود.

رسانه های حكومتی

در این مورد نیز گاهی دنیا با ما آدمها بازی عجیبی میكند و خبرها را آنطور كه خود دلش میخواهد به ما عرضه میكند و نه آنطور كه حقیقت دارند . این دو مسئله بسیار مهم در زندگی انسان یعنی محبت و نیوز در بسیاری از موارد در هاله ای از ابهام قرار میگیرند . در كشور ما ایران مانند همه دنیا نیاز به محبت و ندای مسیحیت وجود دارد ولی تحریف هردو اینها بسیار پر رنگتر از بقیه جهان اتفاق می افتد . كلیه خبرگزاریهای داخلی كشورما ایران یا حكومتی هستند و یا وابسته به حكومت . همه آنها یك نگرش و ایده خاص را با چاشنیهای مختلف ارائه میكنند و معمولا از محبت در آنها خبری نیست. بیشتر رسانه های فارسی زبان خارج ایران هم در مسیر اهداف خاص سیاسی و یا اجتماعی گام برمیدارند و تنها تكیه بر رفع عطش خبری مخاطبان خود دارند تا هر چیز دیگر .